حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم یادبود جانباختگان نیروهای مقاومت مشترک احزاب کمونیست ترکیه

به گزارش کمیته آلمان، تشکیلات خارج از کشور  حزب کمونیست ایران واحد کلن روز یکشنبه 13 مهر ماه مراسم یادبود تعدادی از پارتیزان های جان باخته نیروی مقاومت مشترک احزاب کمونیست ترکیه در حوالی درسیم  برگزار شد.

در این مراسم بنا به دعوت حزب مارکسیست لننیست کمونیست ترکیه هیاتی از رفقای تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران  واحد کلن (چیا و شنو احمدی) شرکت به عمل آوردند . در این مراسم نمایندگانی از طرف حزب کمونیست ترکیه( مارکسیست لننیست کمونیست)،حزب پارتیزان و حزب کمونیست ترکیه(مارکسیست لننیست) سخنرانی هایی ایراد شد. در پیامهای این احزاب علاوه بر محکوم کردن نقشه های دولت ترکیه در منطقه ‘در تداوم جنگ های خانمانسوز ونیز نقش اصلی اردوغان در جنگ ارمنستان و آذربایجان بر ضرورت اتحاد کمونیست ها و انترناسیونالیزم با همکاری سراسری طبقه ی کارگر تاکید کردند .