حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم 8 مارس در شهرهای مختلف ترکیه

مراسم روز جهانی زن در شهرهای مختلف ترکیه با حضور زنان در راهپیمایی، تجمعات و تظاهرات اعتراضی در روز یکشنبه 15 اسفند ماه برگزار شده است.

گروهی از زنان نیز در برخی از شهرها در اعتراض به نابرابری و تبعیض علیه زنان، دست به اعتصاب زدند.  شرکت کنندگان در این مراسمات با دف زنی، خواندن ترانه و پوشیدن لباسهای محلی و همچنین راهپیمایی در خبابانهای شهرهای محل سکونت خود 8 مارس روز جهانی زن را گرامیداشتند و در این روز بار دیگر برخواسته های برحق خود تاکید ورزدید.