حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم 8 مارس در یوتبوری سوئد

بنابه گزارش تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد یوتبوری روز یکشنبه 18 اسفند ماه،  راهپیمایی باشکوە،  در گرامیداشت 8 مارس روز جهانی زن، با حضور و شرکت اعضا و هواداران حزب کمونیست ایران و کومه له، در این شهر برگزار شد.

این مراسم که در آن شمار زیادی از مردان و زنان آزاده ساکن یوتبوری سوئد نیز حضور داشتند با راهیپمایی در سطح شهر آغاز شد. شرکت کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن پلاکاردهایی فرا رسیدن 8 مارس روز جهانی زن را گرامیداشتند و خوستار توقف خشونت علیه زنان شدند. گفتنی است شماری از اعضاء و هوارداران کومه له و حزب کمونیست ایران نیز با در دست داشتن پرچم های سرخ و پلاکاردهایی با مضومن گرامی باد هشت مارس رو زجهانی زن در این مراسم شرکت کرده و این روز را گرامیداشتند.