حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم 8 مارس روز جهانی زن در بانه

برپایه گزار دریافتی روز شنبه 14 اسفند ماه جمعی از زنان و مردان آزادایخواه شهرستان بانه، مراسمی را در گرامیداشت 8 مارس روزجهانی زن برگزار کردند.

این مراسم ابتدا با سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری آغاز شدو سپس یکی شرکت کنندگان  تاریخچه مختصری از هشت مارس   را  بیان کرد و در مورد ستمهایی که علیه زنان روا داشته می شود  و همچنین دلایل افزایش خودکشی در میان زنان و قتلهای ناموسی سخنانی ایراد نمود. در ادامه یکی دیگر از حاضرین طی سخنانی سیستم سرمایه داری را عامل و بانی ستم بر زنان  دانست. مراسم با در بحث آزاد ادامه داشت. گفتنی است  این مراسم در میان شور و شوق حاضرین و با پخش شیرینی به پایان رسید.