حزب کمونیست ایران

برگزاری نخستین جلسه دادگاه وکیل خانواده ژینا امینی

نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده صالح نيكبخت،وکیل خانواده ژینا امینی، روز سه‌شنبه 7 شهريور ماه، در شعبه ۲۸ دادگاه رژیم در تهران با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” برگزار شد.

بە دلیل طولانی شدن مدت زمان جلسە و تشخیص قاضی مبنی بر ضرورت حضور کارشناس وزارت اطلاعات در دادگاە و استماع ادعاهای این نهاد امنیتی،ادامە محاکمە بە جلسەای دیگر موکول شد.صالح نیکبخت بە اتهام “فعالیت تبلیغی علیە نظام” از طریق انجام مصاحبە با رسانەهای داخلی و خارجی و اعتراض به نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی درمورد قتل حکومتی ژینا امینی مورد محاکمە قرار گرفته است.صالح نیکبخت٧٢ سالە کە سابقە بیش از چهار دهە وکالت را در کارنامە خود دارد،وکالت پروندەهای سیاسی و مطبوعاتی متعدداز جملە پروندە زندانیان و فعالین سیاسی و مدنی کُرد، ترک و عرب را بر عهدە داشتە است.این وکیل دادگستری کە سابقە روزنامەنگاری را نیز در کارنامە خود دارد،قبل و بعد از انقلاب ۵۷ هموارە از سوی نهادهای امنیتی مورد تعقیب، احضار، ممنوعیت خروج از کشور و بازداشت قرار گرفتە و حدود هشت سال از عمر خود را بە اتهامات سیاسی در زندان بە سر بردە است.