حزب کمونیست ایران

برگزاری هشت مارس روز جهانی زن در شهر کلن آلمان

روز سه شنبه ۸ مارس در شهر کلن آلمان تجمعی برای گرامیداشت روز جهانی زن برگزار گردید. در این تجمع احزاب، سازمان ها و گروه های چپ و کمونیست مختلف حضور داشتند. ابتدا سخنران هایِ مختلف که نمایندگانی از احزاب و سازمان های کشورهای مختلف بودند، به انواع نابرابری، خشونت و تبعیض علیه زنان اشاره کردند. نابرابری ها و تبعیض های که سیستماتیک هستند و محصول نظام ماهیتا نابرابرِ سرمایه داری است. نظمی جهانی که در نیمی از آن زنان روزانه مورد خشونت، آزار و شکنجهِ فیزیکی، روانی و کلامی قرار می گیرند. آنها تاکید کردند که از بین بردن ستم و تبعیض سیستماتیک،  جدا از مبارزه برای از بین بردن تمام نابرابری های دیگر نیست. تا زمانی که انسانی از استثمار و ستم بر انسانی دیگر سود می برد، رنج و ستم از جوامع انسانی رخت بر نخواهد بست. زنان سوسیالیست و کمونیست همواره پیشروان مبارزه برای رفع تبعيض و برابری جنسیتی و تمام اشکال دیگر ستم کشی بوده اند و تا برابری کامل تمام انسان ها به این رزم ادامه خواهند داد.
تجمع کنندگان با راهپیمایی در سطح شهر به بزرگداشت این روز تاریخی ادامه دادند و بعد از طی مسیری نسبتا طولانی در میان شادی و همبستگی حضار پایان یافت.
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران- حوزه کلن نیز به صورت فعال در این تجمع شرکت داشتند، تصاویر زنان سیاسی دربندِ حکومت اسلامی ایران نیز به همراه داشتند و رپورتاژی را نیز تهیه کرده اند که در آینده ای نزدیک پخش خواهد شد.