حزب کمونیست ایران

برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی تونس با مشارکت ۲۷درصدی

همه‌پرسی قانون اساسی تونس روز دوشنبه ۲۵ سوم مرداد، با مشارکت ۲۷درصدی و تنها شرکت ۲،۴۶ میلیون نفر از ۹،۳ میلیون افراد واجد شرایط رأی برگزار شد.

گفته می‌شود این میزان مشارکت به دلیل فراخوان به تحریم از جانب اپوزیسیون و بسیار فراتر از انتظار بوده است. همچنین سازمان نظرسنجی “زیگما کنسیل” پس از برگزاری این رفراندوم دست به یک نظرسنجی زد و به این نتیجه رسید که “بین ۹۲ تا ۹۳ درصد شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی از پیش‌نویس قانون اساسی حمایت کرده‌اند”. شایان ذکر است، متن جدید قانون اساسی اختیارات بیشتری را در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده و قدرت نظارتی پارلمان را تضعیف می‌کند.