حزب کمونیست ایران

برگزای آکسیون اعتراضی در پشتیبانی از اعتراضات مردم ایران در نروژ

بنابه گزارش دریافتی روز سه شنبه 28 آبانماه، آکسیونی اعتراضی در دفاع و پشتیبانی از اعتراضات مردم ایران و کردستان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر “اسلو” نروژ برگزاری گردید.

ابتدا آکسیون با اعلام یک دقیقە سکوت برای گرامیداشت یاد جانباختگان اخیر اعتراضات مردمی در ایران و کردستان شروع شد. سکوت با سر دادن شعارهای، “مرگ بر جمهوری اسلامی” ،”جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیدە” ، “مرگ بر دیکتاتور” و “مرگ بر خامنەای” شکسته شد. در جریان این آکسیون که شماری از رفقای تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران هم شرکت داشتند، پیام احزاب و سازمانها در پشتیبانی از اعتراضات مردمی در ایران و کردستان قرائت گردید. از طرف تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران _ کمیتە نروژ “بهروز ناصری” سخنانی را بە زبان فارسی ایراد نمودند. این آکسیون بعد از یک ساعت با سردادن شعارهایی از جمله “زندە باد مبارزات حق طلبانە مردم ایران و کردستان” از طرف شرکت کنندگان پایان یافت.