حزب کمونیست ایران

برگی از تأریخ تقدیم به؛ معلمان مبارز و معترض به تمامیت رژیم ارتجاعی – مذهبی جمهوری اسلامی، در تجمعات اعتراض روز دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰.

«شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران.»، در پخشی از قطعنامه پایانی تجمع سراسری خود که در روز دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰، برگزار شد تأکید کردند که «سال هاست فرهنگیان کشور برای تحقق آموزش رایگان، باکیفیت و عادلانه برای دانش آموزان و بهبود وضعیت معیشت و منزلت معلمان تلاش می کنند و در این راه متحمل هزینه های فراوان شده اند.»

اما دست اندر کاران آموزش و پرورش رژیم جمهوری اسلامی، طی  سالهای گذشته چکار کردند؟

نه اینکه ۴۲، سال نوحه خوانديد، سينه زديد و سپس دانش آموزان را جهت پاک سازى مابه ازای «جنگ تحمیلی و دفاع مقدس» با عراق را، بر روى مين برديد و به «تعهدات» خودتان در مقابل خانواده هاى این دانش آموزان جانباخته و معلولين اين سياست جنگ طلبانه و تجاوزکارانه را چنين پاسخ داديد:

آموزش و پرورش ايران در هفته اى که گذشت:

«جانبازانی» که هفت ماه حقوق نگرفته اند؟ به نقل از خبرگزارى مهر (۱۳۸۹/۱۱/۲۱)،

«تعدادی از جانبازان  بازنشسته مشمول حالت اشتغال سازمان آموزش و پرورش شهر تهران مدت هفت ماه است که حقوق نگرفته اند. این جانبازان در این مدت با مراجعات مکرری که به معاون پشتیبانی اداره کل سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، جهت دریافت حقوق خود داشته اند متأسفانه تا کنون به نتیجه ای نرسیده اند. این افراد که به بخش های آموزش و پرورش شهر تهران و وزارتخانه مراجعت کرده اند تاکنون هیچ نتیجه ای نگرفته اند و حتی یکی از این جانبازان در این مدت به شهادت رسید که  هنوز حقوق و مزایای  وی به خانواده اش داده نشده است. نتيجه دوبار جانبازى در نظام جمهورى اسلامى؟! سالى که نکوست از بهارش پيداست.»

اشاره مختصری به «تشکيلات آموزش و پرورش کومه له.» به نقل از (خبرنامه کومه له)، منتشر شده در تأریخ (۲۱ / ۵ / ۱۳۶۰)، را ضروری دانستم.

بخشى از مصاحبه دو نفر از رفقاى «کميسيون مرکزى آموزش و پرورش» با خبرنامه – نشريه صداى انقلاب.

«با توجه به اينکه کومه له با ايجاد «کميسيون مرکزى آموزش و پرورش» خود مستقيمآ به اشاعه فرهنگ انقلابى و امر سواد آموزى توده هاى مردم بويژه کودکان و نوجوانان مناطق آزاده شده پرداخته است و با توجه به اينکه شما مسئول کميسيون مرکزى آموزش و پرورش کومه له ميباشيد.

لطفآ نظر کومه له، در مورد آموزش و پرورش در کردستان را مختصرآ توضيح دهيد.؟

ج – گستر ش انقلاب رابطه اى مستقيم با سطح آگاهى توده هاى مردم و به ويژه کارگران و زحمتکشان دارد. بهمين دليل است که امر آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان مناطق آزاد شده را وظيفه اى بسيار مهم تلقى کرده و به آن اهميت فراوان ميدهيم. اين کار مهم بايد سرانجام به دست شوراها اداره گردد، اما حال که شوراها در نواحى آزاد شده، در آن موقعيت نيستند که اداره امر آموزش و پرورش را خو د به عهده بگيرند. ما سعى کرده ايم که در اين مورد بيارى توده مردم مناسب ترين رابطه بين سازمان ما و اعمال حاکميت توده هاى مردم را به وجود آوريم.

س – لطفآ مختصرآ برنامه هايتان را براى خوانندگان خبرنامه ـ نشريه صداى انقلاب توضیح دهید.؟

ج – براى مبارزه با جهل، بيسوادى، خرافات و فرهنگ کهنه و سرمايه دارى بايد از پايه، فرهنگى انقلابى را ايجاد کنيم. و براى رسيدن به اين هدف بايد از آغاز آموزش و پرورش نوينى را براى نسل انقلاب بوجود آوريم.ما نوشتن کتب ابتدايى را آغاز کرده و نيز با ايجاد گردهمايى براى تحقيق در مورد نوشتن کتاب و شناختن و شناساندن فرهنگ انقلابى ديگر نقاط دنيا، و نيز در حد توانمان با ايجاد مدارس و تربيت معلم، گام هاى عملى مهمى در جهت پيشبرد آموزش و پرورش نوين و انقلابى برداشته و فعاليت هايمان را روز به روز گسترش ميدهيم.

سال گذشته کتابهاى کلاس اول را به زبان کردى تدوين کرديم. محتواى کتابهاى درسى ما تلاشى است بر عليه بقاياى فرهنگ ارتجاعى و جايگزينى فرهنگ انقلابى و نوين.

سوال کرديم چه ضوابطى را براى انتخاب معلم در نظر گرفته ايد و چند معلم با شما همکارى دارند؟

گفتند «در انتخاب برای معلم چند نکتۀ مهم و اساسى را مد نظر داريم. هر فرد انقلابى که سياست آموزشى کومه له را پذيرفته باشد، در حدود ٩ کلاس سواد داشته باشد و با حداقل ١٨ سال سن، ميتواند بعنوان معلم کومه له شناخته شود.»

ضمن دفاع و آرزوی پیروزی برای معلمان، بازنشستگان و فرهنگیان در اعتراضات بی سابقه اخیر در ۱۰۰ شهر ایران، به سهم خود از خواست واقعی و منطقی این عزیزان پشتیبانی می کنم.

۱۴ / ۱۲ / ۲۰۲۱

برگی از تأریخ تقدیم به؛ معلمان مبارز و معترض به تمامیت رژیم ارتجاعی – مذهبی جمهوری اسلامی، در تجمعات اعتراض روز دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰.

شمس الدین امانتی

«شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران.»، در پخشی از قطعنامه پایانی تجمع سراسری خود که در روز دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰، برگزار شد تأکید کردند که «سال هاست فرهنگیان کشور برای تحقق آموزش رایگان، باکیفیت و عادلانه برای دانش آموزان و بهبود وضعیت معیشت و منزلت معلمان تلاش می کنند و در این راه متحمل هزینه های فراوان شده اند.»

اما دست اندر کاران آموزش و پرورش رژیم جمهوری اسلامی، طی  سالهای گذشته چکار کردند؟

نه اینکه ۴۲، سال نوحه خوانديد، سينه زديد و سپس دانش آموزان را جهت پاک سازى مابه ازای «جنگ تحمیلی و دفاع مقدس» با عراق را، بر روى مين برديد و به «تعهدات» خودتان در مقابل خانواده هاى این دانش آموزان جانباخته و معلولين اين سياست جنگ طلبانه و تجاوزکارانه را چنين پاسخ داديد:

آموزش و پرورش ايران در هفته اى که گذشت:

«جانبازانی» که هفت ماه حقوق نگرفته اند؟ به نقل از خبرگزارى مهر (۱۳۸۹/۱۱/۲۱)،

«تعدادی از جانبازان  بازنشسته مشمول حالت اشتغال سازمان آموزش و پرورش شهر تهران مدت هفت ماه است که حقوق نگرفته اند. این جانبازان در این مدت با مراجعات مکرری که به معاون پشتیبانی اداره کل سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، جهت دریافت حقوق خود داشته اند متأسفانه تا کنون به نتیجه ای نرسیده اند. این افراد که به بخش های آموزش و پرورش شهر تهران و وزارتخانه مراجعت کرده اند تاکنون هیچ نتیجه ای نگرفته اند و حتی یکی از این جانبازان در این مدت به شهادت رسید که  هنوز حقوق و مزایای  وی به خانواده اش داده نشده است. نتيجه دوبار جانبازى در نظام جمهورى اسلامى؟! سالى که نکوست از بهارش پيداست.»

اشاره مختصری به «تشکيلات آموزش و پرورش کومه له.» به نقل از (خبرنامه کومه له)، منتشر شده در تأریخ (۲۱ / ۵ / ۱۳۶۰)، را ضروری دانستم.

بخشى از مصاحبه دو نفر از رفقاى «کميسيون مرکزى آموزش و پرورش» با خبرنامه – نشريه صداى انقلاب.

«با توجه به اينکه کومه له با ايجاد «کميسيون مرکزى آموزش و پرورش» خود مستقيمآ به اشاعه فرهنگ انقلابى و امر سواد آموزى توده هاى مردم بويژه کودکان و نوجوانان مناطق آزاده شده پرداخته است و با توجه به اينکه شما مسئول کميسيون مرکزى آموزش و پرورش کومه له ميباشيد.

لطفآ نظر کومه له، در مورد آموزش و پرورش در کردستان را مختصرآ توضيح دهيد.؟

ج – گستر ش انقلاب رابطه اى مستقيم با سطح آگاهى توده هاى مردم و به ويژه کارگران و زحمتکشان دارد. بهمين دليل است که امر آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان مناطق آزاد شده را وظيفه اى بسيار مهم تلقى کرده و به آن اهميت فراوان ميدهيم. اين کار مهم بايد سرانجام به دست شوراها اداره گردد، اما حال که شوراها در نواحى آزاد شده، در آن موقعيت نيستند که اداره امر آموزش و پرورش را خو د به عهده بگيرند. ما سعى کرده ايم که در اين مورد بيارى توده مردم مناسب ترين رابطه بين سازمان ما و اعمال حاکميت توده هاى مردم را به وجود آوريم.

س – لطفآ مختصرآ برنامه هايتان را براى خوانندگان خبرنامه ـ نشريه صداى انقلاب توضیح دهید.؟

ج – براى مبارزه با جهل، بيسوادى، خرافات و فرهنگ کهنه و سرمايه دارى بايد از پايه، فرهنگى انقلابى را ايجاد کنيم. و براى رسيدن به اين هدف بايد از آغاز آموزش و پرورش نوينى را براى نسل انقلاب بوجود آوريم.ما نوشتن کتب ابتدايى را آغاز کرده و نيز با ايجاد گردهمايى براى تحقيق در مورد نوشتن کتاب و شناختن و شناساندن فرهنگ انقلابى ديگر نقاط دنيا، و نيز در حد توانمان با ايجاد مدارس و تربيت معلم، گام هاى عملى مهمى در جهت پيشبرد آموزش و پرورش نوين و انقلابى برداشته و فعاليت هايمان را روز به روز گسترش ميدهيم.

سال گذشته کتابهاى کلاس اول را به زبان کردى تدوين کرديم. محتواى کتابهاى درسى ما تلاشى است بر عليه بقاياى فرهنگ ارتجاعى و جايگزينى فرهنگ انقلابى و نوين.

سوال کرديم چه ضوابطى را براى انتخاب معلم در نظر گرفته ايد و چند معلم با شما همکارى دارند؟

گفتند «در انتخاب برای معلم چند نکتۀ مهم و اساسى را مد نظر داريم. هر فرد انقلابى که سياست آموزشى کومه له را پذيرفته باشد، در حدود ٩ کلاس سواد داشته باشد و با حداقل ١٨ سال سن، ميتواند بعنوان معلم کومه له شناخته شود.»

ضمن دفاع و آرزوی پیروزی برای معلمان، بازنشستگان و فرهنگیان در اعتراضات بی سابقه اخیر در ۱۰۰ شهر ایران، به سهم خود از خواست واقعی و منطقی این عزیزان پشتیبانی می کنم.

۱۴ / ۱۲ / ۲۰۲۱