حزب کمونیست ایران

برگی از تاریخ تقدیم به خانواده رفقای جانباخته: سعید معینی و هفت نفر از همرزمانش.

گرامی باد سی و یکم خرداد ماه، روز پیشمرگ کومه له.

(برگرفته از خبرنامه کومه له)

شمس الدین  امانتی. ۳۰ / ۳ / ۱۴۰۲

در سحرگاه روز سی و یکم خرداد ماه سال ۱۳۵۷، رفیق سعید معینی (خانه) عضو کومه له، در جریان یک نبرد نابرابر همراه با هفت تن از همرزمانش در نزدیکی روستای «دری» (منطقه ماوت کردستان عراق) به دست رژیم فاشیست بعث، به شهادت رسید.

رفیق «سعید معینی» اولین پیشمرگه کومه له و اولین شهید کومه له بود، به همین مناسبت روز سی و یکم خرداد از سوی سازمان ما «روز پیشمرگ کومه له» اعلام گردیده است.

تا درسهایی از ایمان، استقامت و فداکاری که این رفیق شهید در مبارزه برای بیداری زحمتکشان و علیه قدرت های ضد خلقی و وابسته به امپریالیسم به ما داده است، سرمشق همهٔ پیشمرگان کومه له قرار گیرد و این روز یادآور زندگی افتخار آفرین همهٔ پیشمرگان شهید باشد.

رفیق «سعید» همچون یک انقلابی راستین زندگی ساده ای داشت و همه هستی خودش را وقف خدمت به زحمتکشان کرد.

کاک «سعید» در کار تولیدی، در غم و شادی، در رفع مشکلات، در کوشش برای ارتقای آگاهی سیاسی همواره دوست، رفیق و یاور زحمتکشان بود.

از آنها آموخت و آموخته های خود را دوباره به میانشان می برد.

پیشمرگان ما از زندگی و مبارزات رفیق«سعید معینی» این درس تاریخی را فرا گرفته اند که هیچگاه قدرت خود را بر خلاف مصالح زحمتکشان بکار نبرند و همواره سیاست دفاع از منافع کارگران و خلقها ستمدیده، بر تفنگهایشان حکومت کند.

آنها یاد گرفته اند که همواره در آموزش سیاسی خود و زحمتکشان بکوشند و تلاش نمایند که به کادرهای سیاسی، آگاه، فعال و با ایمان تبدیل گردند.

تجربهٔ انقلاب های دنیا این واقعیت را نشان می دهد که هر نیروی مسلحی که ارتباطش با توده مردم قطع و یا ضعیف گردد، نه تنها قادر نخواهد بود که در جهت مصالح آنان حرکت کند، بلکه به سربارشان نیز تبدیل خواهد شد.

پیشمرگان چنین راهی را نخواهند رفت، بلکه ما میخواهیم کارگران و دیگر زحمتکشان با مبارزهٔ یکپارچه از زیر بار رنج، استثمار و قدرت ستمگرانهٔ امپریالیستها و رژیم های وابسته به آنان آزاد گشته و سرنوشت خود را بدست گیرند.

«روز پیشمرگ کومه له»، به یادمان می آورد که از زندگی شهید «سعید معینی» و نزدیک به صد شهید دیگر کومه له:

– درس خدمت صادقانه به زحمتکشان و رابطهٔ فشرده با آنان را بیاموزیم.

– هیچگاه نگذاریم بین زندگی مسئولین و پیشمرگان و توده ها تفاوتی باشد.

– رابطه رهبری با دیگر اعضاء و مسئولین و پیشمرگان بر اساس وحدت ایدئولوژیک و سیاسی و رفیقانه باشد.

– پیشمرگان ما مبلغ وحدت مبارزاتی خلقها به گرد پرولتاریای انقلابی ایران هستند و باید این پیوند را روز بروز مستحکم تر نمایند.

کاک «سعید معینی» بر بنیاد این چنین پشتوانه ای بود که توانست ۱۶ ماه شکنجه وحشیانه و مداوم دژخیمان «ساواک» را تحمل کند و دم بر نیاورد و تا آخرین لحظه حیاتش همچون کوهی استوار در میدان مبارزه علیه ستمگران ایستادگی کند.

یاد نخستین شهید و پیشمرگه کومه له را با شرکت هر چه فعالانه تر در مبارزه گرامی می داریم.