حزب کمونیست ایران

بزرگترین اعتصاب کارگری جهان در هندوستان

اعتصاب و اعتراض سراسری تاریخی زحمتکشان هندوستان علیه سیاست‌های نئولیبرالی و ضد کارگری دولت راستگرای “مودی” روز سه شنبه 9 فروردین در دومین روز خود با شرکت بیش از ۲۰۰ میلیون کارگر و کشاورز هندی که در زمره بزرگترین اعتصابات تاریخ جهان است، با موفقیت به پایان رسید.

این اعتصاب با فراخوان اتحادیه‌های کارگری عمده این کشور و به ویژه تشکل‌های نزدیک به احزاب کمونیست برگزار می‌شود. مرکز اتحادیه‌های کارگری هندی که وابسته به حزب کمونیست هند است، از جمله سازمان‌دهندگان کلیدی اعتراضات محسوب می‌شود. توقف خصوصی‌سازی منابع و دارایی‌های ملی و خدمات دولتی، لغو اصلاحات ضد کارگری در قانون کار، گسترش بیمه و تامین اجتماعی همگانی و توقف موقتی‌سازی نیروی کار از جمله ۱۲ مطالبه اصلی زحمتکشان در هندوستان است. ماه نوامبر پارسال در یک پیروزی بزرگ برای کشاورزان معترض در هند، دولت این کشور پس از یک سال اعتراضات سازمان‌یافته زحمتکشان، وادار شد ۳ مصوبه نئولیبرالی را لغو کند، هرچند بسیاری دیگر از مطالبات معترضان هنوز پاسخی نگرفته است.