حزب کمونیست ایران

بزرگداشت سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران در سنندج

براساس گزارش دریافت شده روز پنجشنبه 9 شهریورماه،جمعی ازهواداران حزب کمونیست ایران و کومله در کوه آبیدر سنندج،مراسم باشکوهی به مناسبت ۱۱ شهریور سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران برگزارکردند.

این مراسم باخواندن سرود انترناسیونال سرود  همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد رفقای جانباخته کومله و حزب کمونیست ایران و تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم شروع شد.شرکت کنندگان در این مراسم علاوه بر ارج نهادن به روحیه مبارزاتی و از خود گذشتگی رفیق “فواد مصطفی سلطانی” بر ادامه راه جانباختگان راه آزادی و برابری،اهداف و آرمانهای آنها نیز تاکید کردند.در پایان این مراسم،تعدادی از حاضرین به ضرورت تأسیس حزب کمونیست ایران پرداختند و با آرمان های شهیدان راه آزادی و برابری تجدید میثاق کردند.حاضرین همچنین با تشیکلات کومله و حزب کمونیست ایران و خانواده جانباختگان عهد تازه نمودند که تا پیروزی،مصممانە مسیر تحقق آرزوی جانباختگان را ادامە دهند.سپس این مراسم با سردادن شعار و