حزب کمونیست ایران

بلوکه شدن ۸ درصد از دستمزد کارگران

به گزارش منتشره، در حالی که روز به روز هزینه‌های زندگی به صورت تصاعدی در حال افزایش است، عدم تصویب و ابلاغ ۳۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران توسط دولت باعث بلوکه شدن 8 درصد از دستمزد کارگران شده است.

پس از جلسه 17 خرداد ماه شورای ‌عالی کار که با جابجایی مولفه‌های مزدی، تنها ۵ درصد به پایه دستمزد اضافه شد و حق مسکن با ۲۰۰ هزار تومان افزایش، از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسید؛ اما اکنون پس از گذشت چهارمین ماه سال هنوز دولت مجوز پرداخت ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته بابت مولفه‌ حق مسکن را صادر نکرده است. تصویب نشدن حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی از طرف دولت یعنی حداقل حقوق دریافتی کارگران نه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان، بلکه فقط ۲ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان است.