حزب کمونیست ایران

بودن 50 در صد زنان سرپرست خانوار زیر خط فقر

بنابر گزارش رسمی نهادهای رژیم در پی افزایش تورم و عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار که معادل 50 درصد این زنان می باشند زیر خط فقر قرار دارند.

مطابق آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم، از سال ۸۵ تا ۱۴۰۰ تعداد زنان سرپرست خانور در ایران از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.  و با توجه به تورم سه سال گذشته اقتصاد ایران و عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، در شرایط کنونی حداقل ۵۰ درصد زنان سرپرست ایرانی معادل یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر زیر خط فقر قرار دارند.