حزب کمونیست ایران

بیانه اتحادیه آزاد کارگران ایران در خصوص سرکوب کارگران

“اتحادیه آزاد کارگران ایران”  طی انشتار بیانیه ایی سرکوب کارگران از طریق صدور احکام زندان و شلاق علیه کارگران شرکت آذرآب اراک را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است، روز چهارم تیرماه شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اراک ۴۲ تن از کارگران شرکت آذرآب را به یکسال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و یکماه بردگی و کار‌ اجباری محکوم‌کرد. کارگران ایران بایست با همبستگی طبقاتی خویش به هر شکل ممکن در‌ مقابل زندانی کردن و شلاق کارگران بایستند و اجازه ندهند تا چپاولگران دسترنج کارگران، به تعرض همه جانبه شان به زیست و معیشت و کرامت انسانی کارگران ادامه دهند.