حزب کمونیست ایران

بیانیه‌ی انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان کردستان

تعرض به مطالبات مردم قابل قبول نیست

کارگران و استادکاران گرانقدر همچنان که مستحضرید حدود سه سال است از ارجاع ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به مجلس جهت اصلاح می‌گذرد. در این مدت صدها هزار نفر از کارگران ساختمانی در نوبت و صف انتظار بیمه به سر می‌برند. ما کارگران ساختمانی اعلام می‌داریم که بازیچه گرفتن و به حاشیه راندن خواسته‌های طبقه کارگری غیرقابل قبول و کاسه صبر کارگران لبریز شده است و خواستاریم در اسرع وقت تمامی کارگران ساختمانی واجد شرایط بیمه شوند.

در این مدت در کشور شاهد رخ دادن حوادث ناگوار بوده‌ایم. جمعی از کارگران که به شرایط اقتصادی، تبعیض و بیکاری و کوچک شدن سفره خود معترض بودند مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند و کشته شدند. ما انجمن‌های کارگران ساختمانی استان کردستان ضمن همدردی با خانواده جانباختگان، جامعه کارگری و بقیه کشته‌شدگان کشور خواستار توضیح شفاف مراجع ذیربط در مورد کشته‌شدگان کارگری و همچنین دادگاهی و محاکمه عاملین و آمرین این قتل‌ها می‌باشیم. همچنین ما انجمن صنفی کارگران ساختمانی هرگونه خشونت را علیه مردم معترض محکوم می‌نماییم و خواستار توقف سریع کشتار مردم مطالبه‌گر در خیابان‌ها و به رسمیت شناختن حق تحصن و اعتراض و اعتصاب طبق ماده ۲۷ قانون اساسی می‌باشیم.

بار دیگر اعلام می‌داریم انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و طبقه کارگر ایران ضمن همراهی با خواسته‌ها و مطالبات مدتی برحق مردم ایران خود را در کنار آنها و حامی قاطع آنها می‌دانیم.

همچنین ما امضاکنندگان ذیل اعلام می‌داریم تا اطلاع ثانوی انجمن صنفی کارگران ساختمانی در هیچ نوع جلسه و یا گردهمایی و سمینار دولتی شرکت نخواهیم کرد.

انجمن کارگران ساختمانی سنندج
انجمن کارگران ساختمانی بانه
انجمن کارگران ساختمانی دیواندره
انجمن کارگران ساختمانی دهگلان
انجمن کارگران ساختمانی سقز
انجمن کارگران ساختمانی مریوان
انجمن کارگران ساختمانی قروه