حزب کمونیست ایران

بیانیه به مناسبت چهلمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران

امروز 11 شهریور 1402 حزب کمونیست ایران وارد چهلمین سال تاسیس خود می شود. در سالگرد چنین روزی یاد و خاطره فداکاری های همرزمانی را که در صفوف این حزب، در زندان ها و زیر وحشیانه ترین شکنجه ها یا بر چوبه دار و در برابر جوخه آتش دژخیمان جمهوری اسلامی و یا در سنگرهای مقاومت انقلابی در کردستان، در صفوف نیروی پیشمرگ کومه له، در نبرد رو در رو با دشمن، جان و زندگی و هستی شان را در راه رهائی انسان استثمار شده و ستمدیده فدا نمودند،گرامی می داریم و به خانوادههای مقاوم و سربلندشان درود میفرستیم. در این روز همچنین به پایداری و استقامت فعالین کارگری و کمونیستهای در بند و همه زندانیان سیاسی که برای دفاع از باورها، برنامه و آرمانشان، رودروی رژیم سرکوبگر حاکم قرار گرفته و به اسارت گرفته شده اند، درود می فرستیم و از مبارزه و مقاومتشان قدردانی می کنیم. به امید اینکه خروش مبارزه مردم محروم استثمار شده و ستمدیده جامعه درهای زندانها را بشکند، رژیم سرمایه داری اسلامی را از قدرت به زیر بکشد و همه آزادگان در بند، با لبخند شادی و پیروزی بر لب به آغوش عزیزانشان برگردند.

چهلمین سال تاسیس حزب کمونیست ایران در زمانی فرارسیده است که سیستم سرمایه داری امپریالیستی در یک بحران ساختاری گرفتار است و در ایران نیز یک جنبش انقلابی سیاسی و اجتماعی درجریان است که عامل وحدت آن شعار “زن، زندگی، آزادی” و نام رمز آن ژیناست. حزب کمونیست ایران همه توان خود را برای تقویت و پیشبرد این انقلاب و تحقق این شعار به کار می گیرد.

حزب کمونیست ایران برای برپائی حکومت شورایی و برای تحقق آزادی و سوسیالیسم از طریق سازمان دادن مبارزات انقلابی کارگران و زحمتکشان تلاش می کند. سوسیالیسم وسائل تولید و ثروت های عمومی را در خدمت منفعت مشترک جامعه به کار می اندازد. با خلع ید از طبقه سرمایه دار، موقعیت اقتصادی و اجتماعی ممتاز آنان را به مثابه طبقه حاکمه سلب کرده و آن ها را به شهروندان عادی جامعه تبدیل می کند. سوسیالیسم هدف تولید را نه کسب سود، بلکه تامین نیازهای جامعه قرار می دهد. سوسیالیسم به جای دیکتاتوری سرمایه بر اقتصاد جامعه با روش های بوروکراتیک آن، برنامه ریزی عقلانی، دموکراتیک و مبتنی بر مشارکت و تصمیم گیربی آگاهانه و آزادانه عامه مردم را، مبنای کار خود قرار می دهد. سوسیالیسم به جای سیستم مبتنی بر اجیر کردن اکثریت جامعه از طرف اقلیتی که وسائل تولید معیشت را در انحصار خود گرفته اند، کار همگانی، مشارکت همگانی و برخورداری همگانی را خواستار می شود. استثمار انسان به دست انسان پایان می یابد. سوسیالیسم تامین زندگی شایسته برای تمام اهالی را هدف خود قرار می دهد و کودکان و سالخوردگان و بیماران را با مراقبت و احترام تحت حمایت می گیرد.سوسیالیسم رشد تکنولوژی را در خدمت تامین نیازهای مادی و معنوی انسان و سعادت او پی می گیرد و کاهش ساعات کار را در برنامه خود قرار می دهد. سوسیالیسم دیوار عبور ناپذیر تقسیم کارهای اسارت آور طبقاتی کنونی را در هم می شکند و برای اولین بار امکان واقعی برای آموزش دلخواه و کار دلخواه را بر روی اکثریت مردم می گشاید. جامعه ای که در آن دغدغه معیشت روزانه و محدودیت های تباه کننده آن زندگی انسان ها را در خود نخواهد فشرد و اصل:«از هرکس مطابق توانش، به هرکس مطابق نیازش» حاکم خواهد بود.سوسیالیسم جامعه کنونی با طبقات و امتیازات طبقاتی که بر بیگانگی، عجز و انفراد آحاد انسانی استوار است، همراه با ایدئولوژی ها و خرافات توجیه کننده آن،  به موزه تاریخ خواهد سپرد و بر جای آن اجتماع آزاد افرادی خواهد نشست که در آن رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگاناست.

حزب کمونیست ایران در مسیر رسیدن به اهداف حداکثری خود برای تامین کلیه آزادیهای دموکراتیک ، از جمله برابری زن و مرد، جدائی دین از دولت، جق تعیین سرنوشت ملتهای تحت ستم، لغو مجازات اعدام، تامین بیمه های اجتماعی برای همه شهروندان و غیره مبارزه می کند.

تمام تاریخ انقلابات گواهند که تحقق اهداف مذکور تنها با نیروی آگاهی، همبستگی،  طبقه کارگر ممکن خواهد شد در همین راستا جنبش انقلابی ژینا بیش از هر زمان دیگر ضرورت داشتن ستاد رهبری سراسری برای هدایت مبارزات علیه جمهوری اسلامی و سرمایه داری را برجسته کرد. این ستاد باید یک حزب کمونیست و یا احزاب کمونیست همبسته ای باشد متکی به سوسیالیسم علمیِ به روز شده در قرن بیست و یکم، انترناسیونالیست، روشن بین،  غیرسکتاریست و دارای برنامه و خط مشی روشن، جهت سازمان دادن مبارزات انقلابی کارگران و زحمتکشان و مردم محروم و ستمدیده در مسیر سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار سوسیالیسم در ایران.اکنون بعد از 4 دهه جمهوری اسلامی در درون تناقضات خود و زیر ضربات مبارزات توده ای و انقلاب ژینا به لب گور رسیده است. زمینه ای بوجود آمده است تا حزب کمونیست ایران در کنار کمونیستها، کارگران آگاه، زنان آزاده، دادخواهان جسور و همه آزادیخواهان در سطح سراسری به وظایف انقلابی خود عمل کند.