حزب کمونیست ایران

بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران صنعت نفت

شورای سازمانده اعتراضی کارگران صنعت نفت ایران روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه طی بیانیه ای،از مردم سراسر ایران خواستار حمایت از اعتصاب کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شد.

در این بیانیه ذکر شده است که اعتصاب کارگران پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و معدن که از اوایل اردیبهشت ماه آغاز شده بود، علی‌رغم ادعاهای واهی رژیم همچنان تا تحقق خواسته های خود ادامه دارد.در طول زمان اعتصابات گسترده اخیر،کارگران بخش های مختلف صنعت به این اعتصابات پیوستند.شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت در این بیانیه از مردم آزادیخواه ایران نیز خواست تا از کارگران اعتصابی،حمایت کنند تا نیروها و مقامات امنیتی رژیم نتواند این اعتصابات و جنبش های مطالباتی آنان را سرکوب کنند.