حزب کمونیست ایران

بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت همراه با اوج گیری دوباره  بیماری کرونا در ایران، طی انشتار بیانیه ایی به بی توجهی مقامات رژیم نسبت به این معضل و «سیاست های مرگ آفرین» آن اعتراض کرد.

این بیانیه از جمله آمده است،  در قبال این وضعیت خطیر شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بر نکات زیر تاکید میکند:” خرید واکسن معتبر و اجرایی شدن واکسیناسیون رایگان و همگانی، بهبود وضع بیمارستان ها و بالا بردن استاندار درمانی،اجرای فوری پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی در محیط های کار، در اماکن عمومی و در همه جا و استخدام فوری پرستاران قرارداد موقت ۸۹ روزه و استخدام پرستار به میزان مورد نیاز در بیمارستان و برداشتن فشار کاری از روی پرستاران.”