حزب کمونیست ایران

بیانیه فعالین حقوق زن -سنندج (کردستان )بمناسبت روز جهانی کارگر

 

کارگران!
اول مه، ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر را تبریک میگوییم.

اگر طبقات حاکم روزهای عید و عزای خود را دارند ما هم روزهای خود را داریم. روزهایی مانند روز جهانی زن و روز جهانی کارگر. روزهایی سراسر افتخار چرا که این روزها به پاس تلاش های طبقه ما، طبقه کارگر، شکل گرفته است و روزهایی است علیه تبعیض و نابرابری، علیه ظلم و ستم طبقه سرمایه دار به اکثریت کارگر و زحمتکش جامعه.

در سطح جهان طبقه ما با مبارزات بی امان خود توانسته است برخی از مطالبات خود را به مفتخوران حاکم تحمیل کند. از تحصیل رایگان تا درمان نسبتا رایگان در برخی کشورها تا بیمه های اجتماعی و بازنشستگی و حقوق برابر زن و مرد یا حقوق کودک و آزادی های سیاسی، همه این دستاوردها فقط و فقط با مبارزه جهانی طبقه ما حاصل شده است. روز جهانی کارگر برای گرامیداشت این مبارزات و این دستاوردها است.

در ایران نیز طبقه ما تاریخی از مبارزات پرافتخاری را در کارنامه خود دارد. هفت تپه و فولاد، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و اعتصابات و اعتراضات سراسری معلمان و بازنشستگان همه از اسناد پرافتخار طبقه ما است. جنبش شورایی و اداره شورایی از افتخارات ما است. طبقه ما پرچمدار آزادی و رفاه و عدالت و برابری در ایران و در سراسر جهان است.

ما در این روز پرافتخارمان اعلام میکنیم که:
از خواستها و مبارزات کارگران و همه مردم در سراسر کشور برای رفاه و عدالت و آزادی حمایت میکنیم و خود را بخشی جدایی ناپذیر از این مبارزات میدانیم.

معلمان و کارگران نفت گامهای مهمی به جلو برداشته اند و الگوهای مبارزه سراسری و تشکل سراسری را مقابل همه ما گذاشته اند. جا دارد که قاطعانه با آنها اعلام همبستگی کنیم.

ما از مبارزات زنان علیه هر گونه تبعیض و نابرابری حمایت میکنیم و خود را شریک مبارزات آنها علیه قوانین و اخلاقیات و سنتهای کهنه میدانیم.

ما خواهان پایان دادن به اذیت و آزار کولبران هستیم. ما خواهان کار انسانی و بیمه های بیکاری کافی برای کولبران و همه بیکاران هستیم. ما خواهان تامین حقوق پایه و تامین معاش برای شهروندان فقیر و کم درآمد هستیم.

ما آزادی بیان و تجمع و تشکل و اعتصاب را حق خود میدانیم و متحدانه برای تحقق آنها تلاش میکنیم.

اول ماه مه روز ما، روز اتحاد ما، روز عزم ما برای نابودی نظام استثمار و بردگی مزدی و روز بلند کردن پرچم سوسیالیسم و جامعه انسانی است.‌

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

فعالین حقوق زن -سنندج (کردستان) -۱۱اردببهشت ۱۴۰۱