حزب کمونیست ایران

بیانیه  مشترک تشکلهای مستقل در رابطه با افزایش حداقل دستمزد سال 1399

چندین تشکل مستقل از جمله “اتحاد بازنشستگان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران، بخشی از بازنشستگان فولاد، گروه 19 اسفند، گروه بازنشستگان تامین اجتماعی، گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای  آذربایجان، جمعی از فعالین لغو کار کودکان و جمعی از فعالین کارگری سنندج” در رابطه با افزایش حداقل دستمزد و حقوق سال 99 بیانیه ایی مشترک صادر کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است شورای عالی کار امسال قصد دارد که به بهانه نبودن بودجه  درصدی تحقیر آمیز به دستمزد و حقوق مزدبگیران اضافه کرده که همان هم پیشاپیش با افزایش نرخ تورم هنوز دریافت نشده بازپس گرفته میشود.دولت مؤظف است علاوه بر پذیرش حداقل دستمزد و حقوق ماهانه همه مزدبگیران مطابق هزینه کارشناسی شده “سبدمعیشت خانوار” که درشرایط فعلی به میزان 9 میلیون تومان برآورد میشود، بودجه کافی نیز برای پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران، تأمین زندگی کودکان کار و درمان مناسب و رایگان، اختصاص دهد.