حزب کمونیست ایران

بیستمین جمعه‌ی اعتراضی در بلوچستان

مردم بلوچستان از جمله در شهرهای زاهدان و خاش برای بیستمین جمعه‌ی متوالی در مخالفت با حکومت اسلامی و با شعارهایی علیه دیکتاتوری و خامنه ای به خیابان ها آمدند.

در گالیکش مردم بلوچ  و ترکمن دوباره تظاهرات برگزار کردند و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و حاکمیت رژیم سردادند‌. تظاهرات در زاهدان هم با شعارهای مردمی علیه دیکتاتوری، خامنه ای، سپاه پاسداران و بسیج همراه بود. ده ها پلاکارد و شعار در دست مردم خواست های آن ها را نشان می داد. از جمله این نوشته ها می توان به این ها اشاره کرد: «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «کرد و بلوچ و آذری، آزادی و برابری» و «ما بلوچیم، ملتی بزرگ که می جنگد برای آزادی». این اعتراضات یک روز بعد از اعتراض مجدد در تهران و شهرهای مختلف علیه حکومت اسلامی نشان می دهد که خیزش سراسری مردم ایران برخلاف تلقینات حکومتی همچنان زنده است و ادامه دارد.