حزب کمونیست ایران

بیست و ششمین روز از اعتراض کارگران صنایع نفت

بیست و ششمین روز از اعتراض سراسری کارگران صنایع نفت و پتروشیمی و نیروگاه های ایران نسبت به دستبرد کارفرمایان به سفره کارگران در روز چهارشنبه 5 شهریورماه همچنان ادامه داشت.

برپایه گزارش منتشره روز سه شنبه شماری از پیمانکاران هم به صف اعتصابیون پیوستند. گفته می شود تمامی پیمانکاران نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان اعتصاب کرده و کارگاه هایشان را تعطیل کردند. این پیمانکاران که دیگر توان اعتراضات کارگران را ندارند به دلیل عقب افتادن پول صورت وضعیت هایشان دست به این اعتصاب زده اند.