حزب کمونیست ایران

بیکاری هزاران پرسنل شرکت حفاری جنوب

بنا به گزارش منتشره، از دور خارج شدن ۲۰ دکل حفاری شرکت حفاری ایران به دستور وزیر نفت رژیم، بیکاری چند هزار کارگر را در پی دارد.

به گفته کارگران ترخیص ۲۰ دکل حفاری به دستور وزیر نفت در مجموع باعث بیکاری ۴هزار نفر پرسنل شاغل در آنها می شود. همچنین اشتغال حدود ۱۰ هزار کارگر دیگر را که در صنعت حفاری مشغول به کار هستند را به خطر انداخته است. آنها می گویند علاوه بر این هنوز تکلیف کارگران روزمزد، رادیومن‌ها و پرسنل مشغول به کار در شرکت‌های پیمانکاری که تداوم اشتغال‌شان وابسته به دکل‌هاست مشخص نیست.