حزب کمونیست ایران

بیکار شدن بیش از یک هزار و ۵۰۰ صیاد در پی افزایش قیمت بنزین

بنابه گزارش منتشره، در جریان افزایش قیمت سه برابری بنزین بیش از یک هزار و پانصد صیاد در شهرهای مختلف به دلیل ناتوانی در تامین بنزین از کار بیکار شده اند.

به گفته یکی از صیادان،بیش از ۵۷۰ فروند قایق موتوری با اشتغالزایی سه تا چهار صیاد در هر قایق در بنادر صیادی آبادان، اروندکنار و چوئبده فعالیت دارند که بعد از اجرای طرح سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین و اختصاص نیافتن سهمیه بنزین فعالیت آنها متوقف شده و صیادان خانه‌نشین شده اند. این صیادان می گویند،  قدرت خرید بنزین لیتر ۳۰ هزار ‌ریالی را ندارند و تا زمانی که سهمیه‌ای برای قایق‌های صیادی اختصاص داده نشود این افراد بیکار خواهند بود.