حزب کمونیست ایران

بیکار شدن 2300 کارگر شرکت های پیمانکاری تفکیک زباله

بنا به گزارشات منتشره،2300 کارگر شرکت های پیمانکاری تفکیک زباله با وجود قرارداد داشتن با شهرداری تهران توسط شهرداری از کار خود بیکار شدند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با تایید بیکاری 2300 کارگر شرکت های پیمانکاری تفکیک زباله از آغاز برخورد انتظامی با زباله گردها خبر داد.وی بدون اشاره به آینده معیشتی این کارگران،افزود: برخورد قهری با زباله گردان و پیمانکاران متخلف آغاز شده و بیش از ده تخلف در سطح شهر تهران شناسایی و با همکاری عوامل انتظامی متخلفان دستگیر و خودروهای حمل زباله توقیف شده است.