حزب کمونیست ایران

بی اطلاعی از سرنوشت کارگر بازداشتی آرش محمدی در زندان سنندج

بنا بە گزارش دریافتی از شهر سنندج یک ماە از بازداشت خودسرانە وغیرقانونی آرش محمدی کارگر مهاجری کە بعلت بیکاری در شهر سلیمانیە کارگری می کرد و در ٢٨ اسفند در مرز “باشماغ” دستگیر شدە بود، می گذرد.

نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکم یک ماە بازداشت ارش محمدی را از بیدادگاە شهر سنندج دریافت و نامبردە بدون هیچ ارتباط و اطلاعی با خانوادە و بستگانش یک ماە است در زندان و در بی خبری مطلق بە سر می برد. طبق آخرین خبر حکم ١٠ روز زندان مجدد آرش محمدی صادر شدە است. لازم است همە نهادهای کارگری ، چپ ، حقوق بشری و مردم آزادیخواە خواستار پیگیری سرنوشت این کارگر بازداشتی، اطلاع رسانی وضعیت نامبردە بە خانوادە و بستگان و آزادی فوری و بدون قید شرط ایشان گردند.