حزب کمونیست ایران

تایکی،نقاط سیاە را نشان می دهد

سلام قادری

مستنداتی کە قاتلان دستگاە های اطلاعاتی رژیم تهیە کردەاند، نهایت گستاخی و جنایت پیشگی را در خود دارد. این مستندات انتقادات و نقاط تاریک عموما کذب و گاها واقعی را کنار هم میچیند تا بە مردمی کە واقف بر حاکمیت سیاهی بر زندگیشان در چهل سال گذشتە هستند نقاط تاریک تاریخشان را نشان دهد. رژیمی کە بە جمهوری اعدام و جنایت معروف است و یکی از تیرە بخت ترین ملتهای منطقە از دست آنان،  نە تنها ملت کرد، بلکە علی اللعموم همە ملتهای ترک،عرب،بلوچ و فارس ایران است.اگر ملتی در منطقە خاورمیانە در حد مردم ایران سیاە بخت باشد حتما این سیاە بختی سایە سیاهی از نفوذ گروههای فاسد و تروریستی وابستە بە این تاریکخانە است کە بە عنوان جمهوری اعدام اسلامی در منطقە شناختە میشود.

آنجا کە زنان از فقر و فساد حاکم،از تهران و مشهد و اصفهان و شیراز بە شیخ نشینان عرب میروند تا تن ایرانیشان را در معاوضە با دینار عربی بە بە شیوخ عرب بفرشند،قاسم سلیمانیشان بجای دوبی و دیگر شیخ نشینان بە سوریە و لبنان و عراق میرود.

سلیمانی و سپاه سیاە و داعشگونەاش چە کسانی ر میخواست آزاد کند؟دختران ایران زمین بە فساد راندە شدە؟

یا برعکس میخواست بازار جدیدی برای فساد و تباهی اسلامی باز کند؟

این رژیم کە فعالین سیاسی را در گوشە و کنار جهان ترور میکند تا حکومت نالایقش را با ترور هر آن کس کە لیاقت و شایستگی دارد تضمین کند حقانیت و صلاحیت بیان هیچ حقیقتی را ندارد.

نمی شود کسی بە کودک تجاوز کند و خود از حق و ناحق دیگری انتقاد کند.قاتل نمی تواند در مقامی باشد کە دیگری را بە قتل متهم کند.

نوچە بسیجیها و فاتی کماندوهای این رژیم را باید بیشتر از همیشە رسوا کرد.مردم کردستان نقاط تلخ و گاها تاریک تاریخ سیاسی خود را میشناسند و با همەی اینها با رژیم فاسد و سرتاپا سیاە اسلامی قابل مقایسە نیستند.آنچە این رژیم در همان مناطق مرکزی،فارس نشین و شیعە نشین انجام داد بە مراتب بدتر از آن است کە در دیگر مناطق ایران انجام دادە است.

تهیە کنندە این مستندات برادران پاسدار و اطلاعاتی نابرادر و جنایتکاری هستند کە امید دارند برای جنایاتی کە در تدارکش هستند زمینە چینی کنند.زمینەی ذهنی دستگیریها،اعدامها و تعرضها و خونریزیهایی کە شاید بتواند حکومت رسوا و فاسد ولایت وقیح را چند صباحی دیگر سرپا نگە دارد.

اما کردستان امروز بە یکی از بالندەترین بخشهای ایران امروزی تبدیل شدە است.فعالیتهای وسیع محیط زیستی،فرهنگی،کارگری،رهایی زن خواهانە از شاخصە های امروز این جامعەی بالندە و پیشرو است و این فعالین تاثیرگذار و گستردە تنها از یک میل سیاسی نمی آیند بلکە شامل چپ، راست،ناسیونالیست،کمونیست، لیبرال و سوسیالیست و سویال دمکرات هستند.این جامعە اگر از دیگر مناطق ایران پیشروتر،انقلابیتر،دمکراتتر نباشد قعطا عقب افتادەتر هم نیست،لذا رژیم از این جامعە چون یک جامعە ی تحزب یافتە هراس دارد.

وحدت و یا حداقل همگرایی جریانات سیاسی کردستان و پایبندی بە اصول و پرنسیبهای دمکراتیک بیشتر از همیشە ضرورت پیدا کردە است.کومەلە و دمکرات،چپ و غیر چپ باید در قامت جریاناتی کە در چهارچوب یک جامعە واحد فعالیت میکنند بە هر زمینە و امکان ممکنی برای کار مشترک اهمیت دادە و دشمن را ناامید و مایوس کنند.