حزب کمونیست ایران

تبرئه فعال کارگری عثمان اسماعیلی از اتهام انتسابی

روز چهارشنبه 8 تیر ماه عثمان اسماعیلی فعال کارگری اهل سقز، توسط دادگاه رژیم این شهر از اتهام انتسابی تبرئه شد.

عثمان اسماعیلی در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه رژیم در سقز بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه رژیم” محاکمه شده بود. این فعال کارگری همچنین در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه و در آستانه روز جهانی کارگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. ماموران در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل برخی از لوازم شخصی وی را ضبط کرده و با خود بردند. روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه نیز با تودیع قرار وثیقه ١۴٠ میلیون تومانی، به شیوه موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.