حزب کمونیست ایران

تجمعات اعتراضی دامنه دار کارگران دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود

بیش از 9روز متوالی است که کارگران دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود برای اعتراض به نداشتن امنیت شغلی مقابل درب ورودی این دهکده واقع درشهرستان چادگان تجمع اعتراضی برپا کرده اند.

در روزهای اخیر برخی از اهالی شهرستان چادگان برای نشان دادن همبستگی شان با کارگران این دهکده توریستی به این تجمع پیوسته‌اند. یکی ازکارگران حاضر در تجمع در خصوص مطالبات کارگران گفته است، دهکده چادگان در استان اصفهان بیشترین گردشگر را دارد و امنیت شغلی این شهرستان به وضعیت کاری این کارگران وابسته است، اما آنها به عنوان کارگران این دهکده امنیت شغلی ندارند. وی افزود: به آنها گفته شده اکنون نیاز به کارگر ندارند،  و این  در حالی است که هر کدام از آنها دارای بیش از 10 سال سابقه کاری می باشند.