حزب کمونیست ایران

تجمعات اعتراضی دانشجویان چندین دانشگاه کشور

روز شنبه 3 اسفند ماه ، دانشجویان چندین دانشگاه کشور در اعتراض به نبود امکانات حفاظتی پیشگیری کرونا در بیمارستانها به طور جداگانه دست به تجمع زدند.

به گزارش منتشره،شب شنبه 3 اسفندماه ،دختران دانشگاه بهشتی تهران با شعار «ما نمی‌خوایم بمیریم، همه به خونه می‌ریم»در اعتراض به تعطیل نشدن دانشگاه و نبود امکانات مناسب برای پیشگیری از بیماری کرونا و برای جلوگیری از انتشار این ویروس، تجمع کردند.همچنین دانشجویان در دانشگاه های مازندران و اصفهان و شهرکرد نیز در اعتراضی مشابه دست به تجمع گسترده زدند.