حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی اعضای تعاونی شهرک زیتون

روز دوشنبه 23 دی ماه، ده ها نفر از اعضای تعاونی مسکن شهرک زیتون در شمال شرق تهران برای اعتراض به تعویض زمین هایشان مقابل فرمانداری دست به تجمع زدند.

شرکت کنندگان در این تجمع، با پیشنهاد واگذاری زمین معوض در منطقه «واصفجان» واقع در پردیس دماوند به جای زمین های آنان در منطقه “سرخه حصار” مخالفت کردند. آنان می گویند زمین معوض پیشنهادی، هم معارض دارد و هم از نظر ارزش اقتصادی، بسیار پایین‌تر از زمین‌های شهرک زیتون است. تجمع‌کنندگان در برابر ماموران نیروی انتظامی که در مقابل ساختمان فرمانداری صف کشیده و مانع از ورود مردم به داخل فرمانداری شده بودند شعار سر دادند. گفتنی است نیروهای امنیتی با پرتاب گاز اشک‌آور به تجمع کنندگان قصد داشتند مانع از ورود آنها به داخل فرمانداری شوند.