حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی اهالی شهر ری

شماری از اهالی شهر ری روز سه شنبه 30 اردیبهشت ماه در اعتراض به فروش زمین هایشان توسط اداره اصناف، مقابل فرمانداری رژیم در این شهر دست به تجمع زدند.

آنها با سردادن  شعارهای اعتراضی خواستار بازپس گیری زمین های خود شدند. تجمع کنندگان همچنین نسبت به بی توجهی فرماندار نسبت به خواسته هایشان اعتراض کرده و اعلام نمودند، در صورت عدم رسیدگی، اقدام به برگزاری تجمع گسترده تری خواهند کرد.