حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان اسپانیایی

بازنشستگان اسپانیایی  روز پنجشنبه 21 بهمن ما برای چندمین بار در اعتراض به اجرای طرح خصوصی سازی صندوق بازنشستگی با لباس سریال «سرقت پول» در شهر مادرید دست به اعتراض زدند.

معترضان با سردادن شعارهایی درمقابل کنگره نمایندگان در مادرید، مخالفت خود را با وزیر کنونی امور بازنشستگان اعلام کردند. آنها خواستار کناره گیری وزیر کنونی و افزایش مستمریهای خود می باشند. این بازنشستگان اعلام کرده اند در صورت بی توجهی دولت به خواسته هایشان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.