حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف

روز یکشنبه 21آبان ماه1402، بازنشستگان تامین اجتماعی در چند استان دست به اعتراض زدند.آنها به پاسخگو نبودن مسئولان معترض بوده و شعارهایی در راستای مطالبات‌شان سر دادند.

طبق گزارشات دریافتی، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای ، شوش، شوشتر، دزفول، کرخه، هفت تپه، کرمانشاه و اهواز مقابل اداره تامین اجتماعی این شهرها دست به تجمع زدند. گفتنی است، بازنشستگان معترض در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان،خواستار “اجرای صحیح مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی، ترمیم مستمری‌ های خود، بهبود شرایط معیشتی، ارائه خدمات درمانی رایگان و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی” شدند.