حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان ترکیه

روز یکشنبه 19 دیماه به دنبال فراخوان سندیکای بازنشستگان ترکیه، شمار زیادی از بازنشستگان بخشهای مختلف این کشور در اعتراض به سطح نازل مستمری های خود  به استانبول رفته و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

در جریان این تجمع بیانیه ایی از سوی یکی از بازنشستگان قرائت گردید که در آن آمده بود “وقتش که برسد، قدرتی که زندگی را برای ما تبدیل به زندان کرده و ماشین دروغ سازی اش، مرکز آمار را وادار به پاسخ گویی خواهیم کرد.” بازنشستگان معترض با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین «بس است دیگر، همه چیز دروغ است، گرسنگی و فقر واقعی است» خواستار افزایش مستمریهای خود شدند.