حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد اصفهان

بازنشستگان فولاد اصفهان  روز سه شنبه 12 اسفند ماه در اعتراض به عدم همسان سازی حقوق و درمان تکمیلی و همچنین  وضعیت بد معیشتی خود دست به تجمع زدند.

کارگران بازنشسته فولاد اصفهان خواستار آن هستند که مستمری آنها با توجه به خط فقر بالا رود. در حال حاضر کارگران بازنشسته کمتر از سه میلیون تومان مستمری می‌گیرند.  این درحالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، بایستی مستمری‌ها متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی بالا رود. این بازنشستگان همچنین خواستار آن هستند که تا پیش از پایان سال “متناسب‌سازی اجرایی که نواقص بسیاری دارد، برای همه بازنشستگان کارگری اصلاح شود”.