حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان «مخابرات راه دور شیراز»

کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز، صبح روز سه‌شنبه 23 آذرماه، به استانداری فارس مراجعه کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

کارگران بازنشسته، دلیل تجمع خود را اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات ۱۵ساله خود با احتساب خسارت تاخیر و تادیه، بیان کردند. حدود ۱۵۰۰ کارگر بازنشسته مخابرات راه دور شیراز، بابت سنوات اشتغال و مطالبات مزدی گذشته طلبکار هستند. گفتنی است، از آنجا که این شرکت در دهه ۸۰ تعطیل شده و فعالیت اقتصادی ندارد، سال‌هاست که با وعده پرداخت مطالبات، کارگران سرگردان شده‌اند.