حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات سراسر کشور

شماری از بازنشستگان مخابرات در سراسر کشور روز یکشنبه 28 آذرماه، تجمع‌هایی برگزار کردند و خواهان رسیدگی به مطالبات معیشتی خود شدند.

بازنشستگان شرکت مخابرات ایران خواستار اجرای آیین نامه استخدامی مصوب ۳۰ مردادماه سال ۸۹ هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران هستند. گفته می شود که شرکت مخابرات ایران از سال ۹۷ مطالبات این کارکنان و بازنشستگان را پرداخت نکرده است.