حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در تهران

به روال چهارشنبه های گذشته گروهی از بازنشستگان شهرهای مختلف در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی شهرهای محل سکونت خود دست به تجمع زدند.

بازنشستگان در شهرهای کرمانشاه، تهران، اصفهان، اردبیل و یزد در ادامه تجمع بازنشستگان در شهرهای مختلف، با برپایی تجمعاتی نسبت به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان اعتراض کردند. این بازنشستگان همچنین با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار همسان سازی حقوق ها شدند.