حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری

 

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه 25 تیرماه، جمعی از بازنشستگان کشوری با درخواست بهبود سطح مستمری‌ها، ارتقای خدمات درمانی و بیمه‌ای و صیانت از اموال صندوق‌ها، مقابل وزارت کار تجمع اعتراضی بر پا کردند.

معترضین خواستار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و الزامات تصریح شده در آن هستند آنها در شرایط فعلی باید سطح خدمات درمانی بیمه پایه و خدمات رفاهی بازنشستگان بهبود یابد. بازنشستگان با در دست داشتن پوستر و بنرهایی  که روی آنها نوشته شده بود، ” معیشت ، سلامت ، با بیمه کارآمد حق مسلم ماست”، خواستار برآورد شدن خواسته های شان شدند.