حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی جوانان کوت عبدالله

روز چهارشنبه 29 مردادماه، شماری از جوانان بیکار روستاهای کوت عبدالله در اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر پایه گزارشات منتشره، شماری از جوانان بیکار و جویای کار روستاهای کوت عبدالله در اعتراض به عدم استخدام خود در شرکت نیشکر ” دعبل خزاعی” و بی توجهی مسئولین به خواسته هایشان در اهواز با سر دادن شعارهای اعتراضی و نسب بنر، دست به تجمع اعتراضی زدند.