حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی خانواده های زندانیان سیاسی

روز شنبه 17 اسفند ماه جمعی از خانواده زندانیان سیاسی با برپایی تجمع خواستار آزادی عزیزان در بند خود شدند.

خانواده های زندانیان سیاسی ضمن ابراز شدید نگرانی از سلامت عزیزانشان تصمیم دارند که هر روز در محل دادیاری ناظر بر زندان تجمع کنند و از خانواده دیگر زندانیان هم میخواهند تا به آنها ملحق گردند. آنها می گویند، سلامت جانی زندانیان در خطر است و مسئولیت آن تماماً به عهده حکومت است و نهادهای مسئول باید سریعاً در راستای اعطای مرخصی به زندانیان اقدام نمایند.