حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی دامداران در  مشهد

بنا به گزارشات منتشره، روز شنبه 1 شهریورماه، شماری از دامداران استان مشهد در مقابل ساختمان جهاد کشاورزی این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر پایه این گزارشات، شماری از دامداران استان مشهد، با نسب بنر و در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعارهای اعتراضی، در مقابل ساختمان جهاد کشاورزی شهر مشهد، دست به تجمع اعتراضی زدند. شایان ذکر است، دامداران، خواهانِ شنیده شدنِ صدای مهیبِ ورشکستگی و شکسته شدن استخوانِ دامپروری از سوی تمام مراجع و مسئولین کشور هستند .