حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه بهشتی تهران

جمعی از دانشجویان دانشگاه بهشتی تهران روز چهارشنبه 13 آذرماه، در اعتراض به کیفیت نامناسب غذای سلف سرویس تجمع اعتراضی برپا کردند.

برپایه گزارش منتشره،  در همین راستا دانشجویان معترض با سردادن شعارهای اعتراضی خود خواهان برکناری مسئولین ذیربط شدند. گفتنی است  از ابتدای سال تحصیلی جاری، بارها شاهد اعتراض دانشجویان نسبت به وضعیت نامناسب کیفیت غذا در دانشگاه های مختلف بوده ایم ولی علیرغم افزیش شهریه ها و پولی سازی آموزش تاکنون هیچ تغییری در خصوص کیفیت غذا و افزایش امکانات آموزشی این دانشگاه صورت نگرفته است.