حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی دانشجویان پزشکی تهران و شیراز

دانشجویان دکتری تخصصی علوم پزشکی در شهرهای تهران و شیراز روز دوشنبه 27 دیماه در اعتراض به تبعیض و دستمزدهای ناچیز اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این دانشجویان خواستار یکسان سازی حقوق دستیاران بالینی و دستیاران تخصصی می‌باشند. دانشجویان دکتری تخصصی بارها برای حقوق برابر و از بین بردن تبعیض‌ها و بهره‌کشی از کار و زحمت‌شان، دست به اعتراض زده‌اند. معترضان می‌گویند، وزارت بهداشت با برقراری تبعیض بین این دو رشته، در ازای کار برابر به آنها حقوق‌های ناچیز می‌دهد.