حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روز سه شنبه 16 آذرماه روز دانشجو، در اعتراض به تبعیض پرداخت حق کرونا و کارانه در حیاط دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار  کردند.

این اولین بار نیست که پزشکان و دانشجویان به رفتارهای دوگانه و تبعیض آمیز این دانشگاه در پرداخت ها اعتراض میکنند. ولی تاکنون مسئولین به خواسته های آنها رسیدگی نکرده اند.