حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی در شهر کلن آلمان

بنا به گزارشات منتشره روز یکشنبه ۴ خردادماه،در شهر کلن آلمان تجمعی اعتراضی به فراخوان سازمان ها مدافع حقوق پناهندگان برگزار شد.

برپایه این گزارش، نهاد های حقوق پناهندگان به کمپ های پناهندگی آلمان که در بحران کنونی به کانون مبتلا شدن پناهندگان به بیماری کرونا تبدیل شده است اعتراض کردند و تخلیه هر چه سریعتر کمپ ها، فراهم کردن امکانات بهداشتی و پزشکی لازم برای پناهجویان را مطالبه کردند.همچنین خواستار پذیرش درخواست کمون های آلمان برای پذیرش پناهندگان از کمپ های وحشتناک یونان شدند.