حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی در مونیخ، همزمان بر با برگزاری کنفرانس امنیتی

به گزارش منتشره، روز یکشنبه 27 بهمن ماه، همزمان بر برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ نیروهای مترقی و ضدجنگ و نظامیگری در برابر هتل “بایشر هوف” محل برگزاری این کنفرانس تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.

کنفرانس امنیتی مونیخ از سال ۱۹۶۲ میلادی به طور منظم برگزار می شود. در این کنفرانس، سیاست مداران متخصص در امور امنیتی، نظامیان، کارشناس امور بین المللی و نیز برخی از صاحبان صنایع تسلیحاتی از کشورهای مختلف جهان به بحث و بررسی در خصوص مسائل امنیت جهانی می پردازند. هزینه های این کنفرانس توسط وزارت دفاع آلمان و کمک های مالی صنایع تسلیحاتی تامین می شود. هر ساله هم به هنگام برگزاری این کنفرانس نیروهای مترقی و ضد جنگ و نظامیگری تظاهرات اعتراضی علیه این کنفرانس در شهر مونیخ برگزار می کنند. امسال نیز فعالین صلح طلب و ضدجنگ در برابر محل کنفرانس دست به تجمع های اعتراضی زدند. یکی از شعارهای این تظاهرات مخالفت با لشکرکشی نظامی آمریکا به ایران بوده است.