حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی دستیاران پزشکی مقابل وزارت بهداشت

روز دوشنبه 21 شهریور جمعی از دستیاران تخصصی رشته‌های پزشکی با تجمع مقابل وزارت بهداشت نسبت به نحوه آزمون گواهینامه تخصص اعتراض کردند.
این دومین تجمع دستیاران پزشکی مقابل وزارت بهداشت در اعتراض به آزمون گواهینامه تخصص است. آنها نسبت به طراحی نامناسب و غیراستاندارد سوالات و عدم تناسب آن با مباحث آموزشی اعتراض کرده و با حمل پلاکاردهایی خطاب به مسئولان حوزه آموزش در وزارت بهداشت، نسبت به شرایط آزمون ارتقاء دستیاری اعتراض خود را نشان داده و خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.